Next Previous Contents

9. A propòsit d'aquest document

Copyright © 2002 Josep Monés i Teixidor (versió en català)
Copyright © 2002 Arjen Baart (versió en neerlandès)
Copyright © 1999 J.H. M.G. (versió en castellà)
Copyright © 1999 Brenno J.S.A.A.F. de Winter (versió en anglès)
Copyright © 1999 Michael Fischer v. Mollard (versió original en alemany)

Aquest document és documentació lliure i es pot redistribuir i/o modificar sota les condicions de la GNU Library General Public License, segons ha publicat la Free Software Foundation; en la seva versió 2, o (si ho preferiu) en qualsevol versió posterior.

Aquest document es distribueix esperant que serà útil, però SENSE CAP GARANTIA. Vegeu la "GNU Library General Public License" ( http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html) per obtenir-ne més detalls. Podeu obtenir-ne una traducció aproximada i NO OFICIAL al català a http://ca.dodds.net/gnu/gpl.ca.html.

Hauríeu d'haver rebut una còpia de la "GNU Library General Public License" amb la distribució d'aquest document; si no és així, podeu demanar-la escriguent a:


Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place - Suite 330
Boston, MA 02111-1307
USA

9.1 Versions

Versió original en alemany: la versió 0.1 va ser la primer versió en alemany.

Tots els canvis per la versió original, en alemany, estan documentats en un fitxer diff: dieses Dokument

Notes per a la versió catalana: Podeu enviar qualsevol suggeriment o comentari sobre aquest document a Josep Monés i Teixidor ( mailto:jmones@puntbarra.com). Qualsevol comentari o correció és benvingut.

Notes per a la versió castellana: Cualquier comentario o corrección al documento que ayude a mejorarlo es bienvenido. Por favor, enviad cualquier sugerencia a <homega@ciberia.es>.

Notes per a la versió anglesa i neerlandesa: All remarks for this document can be sent to Brenno J.S.A.A.F. de Winter ( brenno@dewinter.com). or Arjen Baart ( arjen@andromeda.nl). Comments help us make a better document and are greatly appreciated.

Notes per a la versió alemanya: Anregungen, Kritik, Verbesserungen und Erweiterungen einfach an Michael Fischer v. Mollard <fischer@math.uni-goettingen.de> senden, damit dieses Dokument weiter verbessert werden kann.


Next Previous Contents